குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் வினாக்கள் பகுதி 1


1) உடல் வளர்ச்சி வேகமாக நடைபெறும் பருவம் எது? - சிசுப்பருவம்
2) வளர்ச்சி ஹார்மோன் அளவுக்கு அதிகமாக பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் சுரக்கும்போது ___________ ஏற்படுகிறது _ அசாதாரண உடல் வளர்ச்சி
3) குழந்தையின் சுதந்திர உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கும் போது தானே தொடங்கும் திறன் __________ வயதில் ஏற்படுகிறது - 2-3 ஆண்டுகள்
4) பியாஜேயின் "ஒருவருடைய அறிவுசார்" என்ற சொல் கீழ்க்கண்ட ஒன்றை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.
_ ஸ்கீமா
5) எரிக்சனின் கூற்றுப்படி மனிதனின் சமூக கோட்பாடு
எத்தனை நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது? 8 நிலை
6) கவனவீச்சு அறிய உதவும் கருவி - டாச்சிஸ்டாஸ் கோப்
7) ஒருவரின் ஆளுமைக் கோளாறுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைவது - மனவெழுச்சி அதிர்வுகள்
8) ஒழுக்க வளர்ச்சியை பற்றி கூறிய உளவியல் அறிஞர் - பியாஜே
9) நுண்ணறிவு இரு காரணிகளால் ஆனது என கூறிய உளவியல் அறிஞர் - ஸ்பியர்மென்
10) நுண்ணறிவு ஈவு என்பது நு.ஈ. = மனவயது (M.A) / கால வயது (C.A) X 100
11) பிறருக்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்மையை ________ எனலாம் - தர்ம சிந்தனை
12) கற்றல் வகைகளில் பொருந்தாத ஒன்று - மனப்பாடம் செய்து கற்றல்
13) குழந்தையை குழந்தையாக கருத வேண்டும் என்று கூறியவர் - வெக்ஸ்லர்
14) தன்னிச்சையாக எழும் துலங்கலைச் சார்ந்த ஆக்கநிலையுறுத்தக் கற்றல் சோதனையில் ஸ்கின்னர் பயன்படுத்திய விலங்கு - எலி
15) இவற்றுள் பொருத்தமான ஜோடியை கூறு - ஸ்கின்னர் கற்றல் விதி
16) சிக்கலான பொதுமைக் கருத்து - சிறிய நீல நிற சதுர கட்டை
17) கற்றலுக்கு உதவாத காரணி - தனிப்பட்ட காரணி
18) மொழியில்லா சோதனை ________ வகை சோதனையைச் சாரும் - ஆக்கச் சிந்தனை
19) அறிவுசார் கற்றல் அணுகுமுறை அல்லாதது - மனப்பாடம் செய்வித்தல்
20) குழந்தைகளுக்கான "கற்கும் உரிமை"யை ஐ.நா. சபை எப்பொழுது பிரகடனப்படுத்தியது - 1959 நவம்பர் 20
21) தார்ண்டைக்கின் பயிற்சி விதி எதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி கூறுகிறது - மறுபடி செய்தல்
22) கற்றலின் முக்கிய காரணி ஒன்று - கவனித்தல்
23) வெகுநாட்கள் நமது நினைவில் இருப்பவை - பல்புலன் வழிக்கற்றல்
24) கற்றலின் அடைவு - திறன்
25) நடத்தை கோட்பாட்டின் அடிப்படை - தூண்டல், துலங்கல்
26) பியாஜேயின் கோட்பாடு குழந்தைகளின் - அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது
27) சராசரி நுண்ணறிவு ஈவு - 90-109
28) ஒரு குழந்தையின் முதல் ஆசிரியர் - பெற்றோர்
29) தர்க்கரீதியான சிந்தனை என்பது - விரி சிந்தனை
30) நினைவாற்றல்’ என்ற நூலின் முதல் பிரதியை வெளியிட்டவர் - எபிங்கஸ்
31) தன்னெறிப்படுத்தும் அறிவுரைப் பகர்தலை பிரபலப்படுத்தியவர் - கார்ல்ரோஜர்ஸ்
32) கனவுகள் ஆய்வு’ என்ற நூலை வெளியிட்டவர் - சிக்மண்ட் பிராய்டு
33) மனப்போராட்டங்களின் வகைகள் - 3
34) கற்பித்தலின் முதல் படிநிலை - திட்டமிடுதல்
35) கருவுறுதலின்போது ஆணிடமிருந்து பெறப்படும் குரோமோசோம் - Y
36) நுண்ணறிவு சார்ந்த பன்முகக்காரணிக் கோட்பாட்டினை அளவிட தாண்டைக் கூறும் வழி யாது? - CAVD
37) தூண்டல்-துலங்கல் ஏற்படக் காரணம் - புலன் உறுப்புகள்
38) குமரப் பருவம் ஒரு சிக்கலான அமைதியற்ற பருவம் எனக் கூறியவர் - ஸ்டான்லி ஹால்
39) உடல் செயல்பாடுகள் மற்றும் உளச் செயல்பாடுகள் இரண்டினையும் சீராகச் செயல்பட உதவும் முக்கிய நாளமில்லாச் சுரப்பி - பிட்யூட்டரி சுரப்பி
40) நம்முடைய மூதாதையர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து வழி வழியாக உடல், உளப்பண்புகள் பின் சந்ததிகளுக்கு ஜீன்களின் மூலமாக வருதலை ________ என அழைக்கின்றோம் - உயிரியல் மரபு நிலை
41) ஒரு கரு இரட்டையர்கள் ஒரே சூழலில் வளர்ந்தபோது, இவர்களிடையே நுண்ணறிவு ஈவு (r) - r = 0.87
42) பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிலை ________ - கண்கூடாக பார்ப்பதை வைத்துச் சிந்தித்து செயல்படும் நிலை
43) உட்காட்சி மூலம் கற்றலை முதன் முதலில் விளக்கியவர் - கோலர்
44) தவறு செய்யும் மாணவனை திருத்த ஏற்றது - நல்வழி காட்டுதல்
45) நுண்ணறிவு முதிர்ச்சி பொதுவாக முழுமை பெரும் வயது - 15-16
46) ஆக்கதிறன் பற்றிய மின்னசோடா சோதனையின் (மொழி மற்றும் மொழியில்லாச் சோதனை) உருப்படிகள் எத்தனை - 10
47) அகமுகன், புறமுகன் ஆகியோரது இயல்புகளை விளக்கியவர் - யுங்
48) ஆளுமையை அளவிடப் பயன்படும் மிகப் பொருத்தமான முறை - சுயசரிதை
49) மிகை நிலை மனம் என்ற நிலை எந்த வயதினருக்கு ஏற்படுகிறது - 3-6
50) ஹல்ஸ் என்பவரது கற்றல் கொள்கையினை குறிக்கும் சூத்திரம் யாது - SER = DXSHR x K - I
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment