TET - அறிவியல் பகுதிக்கான தகுதி தேர்வு வினாக்கள் 2

மரபும் பரிணமாமும்

*  மெண்டல் தோட்டப் பட்டாணி (பைசம் சட்டைவம்) செடியில் 7 வகையான மாற்று உருவ வேறுபாடுகளை கண்டறிந்தார்.


*  ஆதி மனிதன் தோன்றியது - ஆப்பிரிக்கா

*  பாரம்பரியத் தன்மைக் கொண்டது -  மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட விந்தணு

*  இயற்கைத் தேர்வு கோட்பாட்டை வெளியிட்டவர் - சார்லஸ் டார்வின்

*  உடற்செல் ஜீன் சிகிச்சை முறை என்பது உடற்செல்லில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

*  பண்பு கடத்தலில் பங்கு பெறும் மரபுப் பொருள் - னுயேயு

*  பாரம்பரிய கடத்துதலை முதன்முதலாக வெளியிட்டவர் - கிரிகர் ஜோகன் மெண்டல்

*  ஒரு பண்பின் இரு வேறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ள ஜீன் அமைப்புத் தன்மை - அல்லீல்கள்

*  உயிரித் தொழில்நுட்ப முறையில் பெறப்படும் வைட்டமின் டி12 குணப்படுத்தும் நோய் -  பெர்னீயஸ் இரத்த சோகை.

*  உடலுறுப்புப் பயன்பாடு பற்றிய விதியை விளக்கியவர் - லாமார்க்

*  உடல் மூலச் செல்கள் எவற்றில் இருந்து பெறப்படுகிறது? - எலும்பு மஜ்ஜை

*  வைரஸ்களுக்கு எதிரான புரதம் - இன்டர்பெரான்

*  நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தப் பயன்படுவது - நிஃப் ஜீன்

*  டி.என்.ஏ.வின் வெட்டப்பட்ட துண்டங்களை ஒட்ட வைக்கப் பயன்படும் மூலக்கூறு பசை - னுயேயு லிகேஸ்

*  வினிகர் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படும் அமிலம் - அசிட்டிக் அமிலம்

*  ஸ்டிராய்டுகள் - லிப்பிடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டவைகளாகும்.

*  புற்று நோய்க்கு எதிராக பயன்படும் ஓரினச் செல் எதிர்ப்பு பொருள் - மானோ குளோனியல் எதிர்ப்புப் பொருள்.

*  இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும் செல்கள் - பீட்டா செல்கள்.

*  இரத்த குளுக்கோஸ் அளவை கணக்கிடப் பயன்படுவது - உயிரி உணரி

*  உயிரியல் கணிப்பொறிகளை உருவாக்கப் பயன்படுவது - உயிரிச்சிப்புகள்

*  அல்லீல் என்பது ஒரே ஜீனின் மாற்றுவெளிப்பாடு ஆகும்.

*  அல்லீலோ மார்புகள் என்பது அல்லீல்களுடைய எதிர்ப்பண்பமைப்பு ஆகும்

*  ஜூன் காரணிகள் இயற்பியல் சார்ந்த பாரம்பரியக் காரணிகள் ஆகும்.

*  புறத்தோற்ற பண்புகளுக்கு பீனோடைப் என்று பெயர்

*  உடலுறுப்பு பயன்பாடு விதியை கூறியவர் - ஜீன் பாப்தீஸ் லாமார்க்

*  ரெஸ்ட்ரிகீன் எண்டோ நியூக்ளியேஸ் வரையறை நொதிகள் - னுயேயு வெட்ட உதவுகிறது

*  மூலச் செல் என்பது - (மாறுபாடு அடையாத செல் குழுமம்)

*  நீரிழிவு நோய் இன்சுலின் செலுத்துதல் மூலம் குணமடைகிறது

*  உயிரியல் வினையூக்கி என்றழைக்கப்படுபவை - நொதிகள்

*  மனித சிற்றினத்தின் பெயர் - ஹோமோசெபியன்

*  மனித முன்னோடிகள் - ஹோமினிட்டுகள்

*  னுயேயு தொழில் நுட்பம் - மரபுப் பொறியியல் என்றழைக்கப்படுகிறது.

*  மெண்டலின் ஒரு பண்பு கலப்பு விகிதம் - 3:1

நோய்தடைக்காப்பு மண்டலம்

*  சரியான நலத்தின் பரிணாமம் - தினமும் தன் கடமையினை செய்தல், மகிழ்ச்சியாக இருத்தல்.

*  சமூகத்தில் சுமூகமற்ற பரிமாணம் -  சாதாரண செயல்களிலும் கடுமையாக நடந்து கொள்ளுதல்.

*  பாக்டீரியாவால் உண்டாகும் நோய்? - இரணஜன்னி

*  காற்றின் மூலம் பரவும் நோய் -  காசநோய்

*  மிகக் கடுமையான மலேரியாக்காய்ச்சலை உருவாக்கும் கிருமி - பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம்.

*  நமது உணவுக் குடல் பகுதியில் நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணூயிரி - எண்டமீபா ஹிஸ்டலைடிகா.

*  மறைமுகமாக நோய் பரவும்முறை -  நோயாளி பயன்படுத்தும் உடமைகள்.

*  பிற உயிரிகளிடமிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட எதிர்பொருட்கள், மனிதருக்கு நோய் தடுப்பூசியாகப் போடப்படுகிறது. இது எவ்வகை தடுப்பூசி முறை - செயற்கையான மந்தமான நோய்த்தடுப்பு முறை

*  பிறந்த குழந்தைக்கு முதலில் கொடுக்கப்படும் நோய்த்தடுப்பூசி -

*  எதிர் தோன்றி (ஆண்டி ஜென்) இல்லாதது எது? - தாய்ப்பால்.

*  மனிதனின் இரத்த சர்க்கரை அளவு உணவுக்கு முன்னர் - 80 - 120, பின்னர் 100

*  மராசுமஸ் மற்றும் குவரியோர்கர் நோய்க்கான காரணம் - புரத குறைபாடு.

*  தோலில் மெலனின் நிறமி இல்லாமையால் தோன்றும் குறைபாடு - அல்பினோ.

*  சாதாரண சளியை ஏற்படுத்தும் வைரஸ் - ரைனோ

*  காசநோயை (எலும்புருக்கி நோய்) உருவாக்குவது - மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ்

*  டைபாய்டு நோயை உண்டாக்கும் காரணி -  சாலமெனெல்லா டைப்பி

*  மலேரியா நோயை உண்டாக்கும் காரணி - பிளாஸ்மோடியம்

*  அமீபிக் சீதபேதியை உருவாக்கும் நுண்ணுயிரி - எண்டமீயா ஹிஸ்டலைடிகா

*  எய்ட்ஸ் நோய்க்கான காரணி எச்ஐவி வைரஸ்

*  எச்ஐவியை கண்டறயும் ஆய்வு - எலைசா.

*  உடலில் உள்ள சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் செல் - பீட்டாசெல்

*  ஆல்பா செல்கள் குளுக்கோகானை சுரக்கின்றன.

*  படர்தாமரை பூஞ்சைகளால் வரக்கூடியது.

தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம்

*  ஒரு செல் உயிரிகளை அமீபா மற்றும் பாக்டீரியங்களில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க வகைகளில் ஒன்று -  இரண்டாகப் பிளத்தல்

*  பூக்கும் தாவரங்களின் பாலினப்பெருக்க முறையில் நடைபெறும் முதல் நிகழ்வு - மகரந்தச்சேர்க்கை

*  பூஞ்சைகளில் உண்டாகும் ஒர் உட்கரு கொண்ட நகரும் திறனற்ற பாலிலா ஸ்போர்கள், கொனிடியா.

*  கருவுற்ற சூற்பை கனி ஆகும். ஒரு மலரின் பல இணையாத சூலக இலைகள் கொண்ட மேல்மட்ட சூற்பையிலிருந்து உருவாகும் கனி - திரள் கனி

*  நீரில் ஊறவைத்த விதையை அழுத்தும்போது இதன் வழியாக நீர் கசிகிறது - மைக்ரோபைல்

*  மாங்கனி கல்போன்ற கனி என்றழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இதன் உள்தோல் கடினமானது.

*  கருவில் வேர் உருவாகும் பகுதிக்கு முளைவேர் என்று பெயர்

*  காற்றின் மூலம் கனி பரவுதலுக்கான சரியான கூற்று - டிரைடாக்ஸ் தாவரத்தில், புல்லி வட்டம், பாப்பஸ் துவிகளாக மாறிக் கனி பரவுதலுக்கு உதவுகிறது.

*  மூவிணைவினால் உண்டாகும் சிசு, கருவில் வளர்ச்சிக்கு ஊட்டம் அளிக்க வல்லது - கருவூண்

*  தன் மகரந்த சேர்க்கையின் தீமை - விதைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உண்டாகின்றன.

*  பாலைத்தயிராக மாற்றும் பாக்டீரியா - லேக்டோ பேசிலஸ்

*  கட்டிப் போட்டால் குட்டிப்பேடும் தாவரம் - பிரையோஃபில்லம்.

*  ஹைடிராவில் நடைபெறும் இனப்பெருக்கமுறை -  அரும்புதல்

*  ஆல்காக்களில் காணப்படும் நகரும் தன்மையற்ற ஸ்போர்கள் -- ஏபிளனோஸ்போர்கள்

*  மலரின் ஆண்பாகம் - மகரந்தத்தாள் வட்டம்

*  நகரும் தன்மையற்ற ஸ்போர்கள் - கொனிடியா

*  மகரந்தப்பையிலிருந்து மகரந்த தூள்கள் சு10லக முடியை சென்றடையும் செயல் - மகரந்த சேர்க்கை

*  ஒரு மலரின் மகரந்தத்தூள் அதே மலரில் உள்ள சூலக முடியை சென்றடையும் நிகழ்ச்சி - ஆட்டோகேமி

*  அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு மறுபெயர் - அல்லோகேமி

*  பறவைகளின் வழி மகரந்த சேர்க்கைக்கு ஆர்னிதோஃபிலி என்று பெயர்

*  முழுமையடைந்த கருவுற்ற முட்டை - சைகோட்

*  கருவுறுதலுக்குப்பின் சூல் விதை ஆகவும், சூல் உறைகள் கனி ஆகவும் மாறும்

*  கருவுற்ற முதிர்ந்த சூற்பை கனி எனப்படும்.

*  கருவுறாக் கனிகள் பார்த்தினோ கார்பிக் கனிகள் எனப்படும்.

வாழ்க்கை இயக்கக் செயல்கள்

*  மானோட்ரோபாவில் உணவுப் பொருட்கள் உறிஞ்சுவதற்கான சிறப்பான வேர்கள் - மைக்கோரைசா வேர்கள்

*  ஈஸ்ட்டின் காற்றிலா சுவாசத்தினால் உண்டாவது - எத்தனால்

*  நீர்த் தேவைக்காக தென்னையின் வேர்கள், தாய்த் தாவரத்தை விட்டு வெகு தொலைவில் உள்ளன - நீர் சார்பு இயக்கம்

*  தாவரங்களில் சைலத்தின் பணி - நீரைக்கடத்துதல்

*  தற்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு தேவைப்படுவது -  நீர், பச்சையம், சூரியஒளி இவை அனைத்தும்

*  செல்லுக்கு வெளியே செரித்தல் நிகழும் குடல் பகுதி - லூமன்

*  ஒட்டுண்ணித் தாவரங்கள் கொண்டுள்ள சிறப்பான வேர்களுக்கு - ஹாஸ்டோரியம் என்று பெயர்

*  நொதி என்பது உயிர்கிரியா ஊக்கி

*  காற்றிலா சுவாசம் நொதித்தல் என அழைக்கப்படுகிறது.

*  ஆற்றல் நாணயம் என அழைக்கப்படுவது - யுவீ

*  மீன்கள் செவுள்கள் மூலம் சுவாசிக்கிறது.

*  தாவரக் கழிவுகள் செல்களில் சேமிக்கப்படும் இடம் - வாக்கியோல்

*  நெப்ரான் இரத்தத்தில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை குளோமரூலஸ் மூலம் வடிகட்டுகிறது.

*  தாவரங்களில் இரவு நேரத்தில் நீர் கடத்துவதற்கு மிக முக்கியமாக கருதப்படுவது - வேரழுத்தம்.

*  நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் வேதிப் பொருட்கள் - ஹார்மோன்கள்

*  வளைத்தசைப் புழுக்களில் சிறப்புக் கழிவு நீக்க உறுப்பாக செயல்படுவது - நெப்ரீடியங்கள்

*  ஒட்டுண்ணித் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு -விஸ்வம்இகஸ்குட்டா

*  சர்க்கரைக்கரைசல் ஆல்கஹாலாக மாறும் நிகழச்சி -  நொதித்தல்

*  நொதித்தலில் ஈடுபடும் நுண்ணுயிரி - ஈஸ்ட்

சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு

*  சிதைவடையும் பொருட்களைக் கொண்ட தொகுப்பு - புல், மலர்கள், தோல்

*  உணவுச் சங்கிலி - புல், ஆடு, மனிதன்

*  கருப்புத் தங்கம் என அழைக்கப்படுவது - பெட்ரோலியம்

*  பசுமை வேதியியலினால் உண்டாகும் பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு - உயிரி பிளாஸ்டிக்

*  கார்பன்-டை-ஆக்சைடு பசுமையக வாயு வெப்பநிலை மாற்றம் மற்றும் புவிவெப்பமாதலை ஏற்படுத்துகிறது.

*  பாக்டீரியங்கள் குளச் சூழ்நிலை தொகுப்பில் சிதைப்பவைகள் ஆகும்.

*  மேகங்களைத் தூண்டி செயற்கை மழை பெய்ய உதவும் வேதிப்பொருள் - பொட்டாசியம் அயோடைடு

*  படிம எரிபொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு -  கரி

*  கழிவுத் தாளை மீண்டும் எத்தனை சதவீதம் பயன்படுத்த முடியும் -  54 சதவீதம்.

*  உப்பு நீரை குடிநீராக மாற்ற பயன்படுத்தப்படும் இயற்பியல் முறை - தலைகீழ் சவ்வூடு பரவல்

*  ஹாலஜன் இல்லாத தீயணைப்பான்களில் பயன்படும் பொருள் - சிலிகான் சார்ந்த பொருள்

*  ஆசிய சிங்கம் காணப்படும் சரணாலயம் - கிர்தேசியப்பூங்கா

*  எண்ணெய் கசிவினால் கடல்நீர் மட்டத்தில் மிதக்கக் கூடிய எண்ணெய் சிதறல்கள் - தார்பந்துகள்.*  ஜோகன் மெண்டல் - பாரம்பரிய கடத்தல்

*  பட்டாணிச் செடி - பைசம் சட்டைவம்

*  எட்வர்ட் ஜென்னர் - தடுப்பூசி

*  டாக்டர் ஐயர்ன் வில்மூட் - டாளி

*  உடல் செல்களில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுவதில்லை.

*  ஊயிரிகளில் புறஅமைப்பின் மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகளை உருவாக்குகிறது.

*  லாமார்க் ஒட்டகச் சிவிங்கியின் கழுத்தை எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்க காரணம் - ஒட்டகச்சிவிங்கியின் கழுத்து மூலம் அதிகப் பயன்பாட்டில் இருக்கும் உறுப்புகள் *  வளர்ச்சியுறும் என்பதை விளக்கினார். இம் மாற்றத்திற்கு காரணமாக விளங்குவது  தேவையும் எண்ணமுமே ஆகும்.

*  ஒரு பண்பின் இரு வேறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ள ஜீன் அமைப்புத் தன்மைக்கு அல்லீல்கள் என்று பெயர்.

*  அல்லீல்கள் வெளிப்படுத்தும் பண்பிற்கு அல்லிலோ மார்புகள் என்று பெயர்.

*  ஆதிமனிதன் முதல் தற்கால மனிதன் வரை கொடுக்கப்பட்ட மனித இனங்களை வரிசைப்படுத்துக:

1. ஹோமியோ ஹேபிலஸ் 2. ஹோமியோ எரக்டஸ் 3. நியான்டர்தால் மனிதர்கள் 4. ஹோமோசெபியன்

*  கணையம் நொதிகளையும், ஹார்மோனையும் சுரக்கின்றது

*  தைராக்ஸின் - ஆளுமைஹார்மோன்

*  அட்ரீனலின் - அவசரக்கால ஹார்மோன்

*  ஆல்பாசெல்கள் குளுக்கோகான் ஹார்மோனையும், பீட்டாசெல்கள் இன்சுலின் ஹார்மோனையும் சுரக்கின்றன.

*  குன்றல்பகுப்பு நடைபெறும் செல்கள் இனப்பெருக்க எபிதீலிய செல்கள்

*  அமீபாவில் நடைபெறும் செல்பகுப்புமுறை - குரோமோசோம் வலைபின்னலில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது இல்லை.

*  மியாஸிஸ் செல்பிரிதலின் குறுக்கே கலத்தல் நடைபெறும் நிலை - பாக்கிடீன்

*  பிட்யூட்டரி சுரப்பி நாளமில்லா குழுவின் நடத்துநர்

*  சில நாளமில்லாச் சுரப்பிகளை பிட்யூட்டரி சுரப்பி ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

*  பெரு மூளையின் பணிகள் - உணர்வு, அறிவுக்கூர்மை, நினைவாற்றல், கற்பனைத்திறன், காரணகாரியம், ஆய்ந்தறிதல் போன்றவற்றின் இருப்பிடமாக திகழ்கிறது.

*  தைராக்ஸின் பணிகள் - உடலின் வெப்பத்தை அதிகரிக்கிறது. வளர்சிதை மாற்ற வீதத்தை உயர்த்துகிறது.

*  அட்ரீனல் ஹார்மோன்களின் பணிகள் - இதயத்துடிப்பின் வேகத்தை அதிகரிக்கின்றன. சுவாசவீதத்தை அதிகரிக்கின்றன.

*  ரிலாக்ஸினின் பணி - மகப்பேறின்போது இடுப்புப் பகுதித் தசைகளைத் தளர்வடையச் செய்து குழந்தை பிறப்பை எளிதாக்குகிறது.

*  உடலின் மாஸ்டர் கெமிஸ்ட் என்று சிறுநீரகம் அழைக்கப்படுவதற்கான காரணம்: சிறுநீரகம் இரத்தத்தின் வேதிபொருட்களின் சமநிலையை பேணுகிறது.

*  வெட்டும்பற்கள் - யானையின் தந்தம்

*  ரோமம் - முள்ளம்பன்றியின் முட்கள்

*  குளிரை தாங்குவதற்காக தடித்த தோலும் அடர்த்தியான முடியையும் துருவக்கரடிகள் பெற்றுள்ளன.

*  உணர்மீசா ரோமங்கள் காணப்படும் விலங்கு பூனை மற்றும் நாய்

*  மிட்ரல்வால்வு இடதுஆரிக்கிள், இடது வெண்ட்ரிக்கிள் இடையில் காணப்படுகிறது.

*  ஈரிதழ் மற்றும் மூவிதழ் வால்வின் பயன்: இரத்தம் பின்னோக்கிச் செல்வதைத் தடுத்தல்.

*  கார்டியாக் தசையினால் மனித இதயம் சுருங்கி விரிகிறது.

*  சராசரி மனிதனின் இதயத்துடிப்பு ஒரு நிமிடத்திற்கு 72 துடிப்புகளாகும்.

*  இதயத்தின் அறை சுருங்கும் நிலை - சிஸ்டோல்

*  இதயத்தின் அறை விரிவடையும் நிலை - டயஸ்டோல்

*  பறக்கும் தன்மையுள்ள பாலூட்டிகள் - வெளவால்

*  கடலில் வாழும் பாலூட்டிகள் டால்பின், திமிங்கலம், பென்குவின்

*  சிறுநீரகம் வெளியேற்றும் கழிவு - சிறுநீர். கழிவுப் பொருட்கள் - யூரியா, யூரிக் அமிலம்

*  நுரையீரல் வெளியேற்றும் கழிவு - வெளியேற்றப்படும் காற்று - கழிவுப்பொருட்கள் - கார்பன்டைஆக்ஸைடு, நீர் ஆவியாதல்

*  தோல் வெளியேற்றும் கழிவு - வியர்வை. கழிவுப் பொருட்கள் - அதிகமான நீர் மற்றும் உப்புகள்.

*  சுவாசித்தலில் குளுக்கோஸ் என்பது 6 கார்பன் கொண்ட சேர்மம்.

*  லாக்டிக் அமிலம் என்பது 3 கார்பன் கொண்ட கரிமச்சேர்மம்.

*  தொட்டல் சிணுங்கி - வளர்ச்சி சாரா இயக்கம்

*  தொட்டல் சிணுங்கி தாவரத்தின் நரம்பு மண்டலமோ தசைகளோ இல்லை. ஆனால் இத்தாவரத்தை தொட்டால் அனைத்து இலைகளும் சுருங்குவதற்கு காரணம் தாவரச் *  செல்களில் உள்ள நீரின் அளவில் ஏற்படும் மாறுதல் மேலும் தூண்டிலுக்கு உடனே பதில் வினை.

*  மனிதனின் சுவாக் காற்றானது நாசித்துளை வழியாக நுறையீரலுக்குள் செல்கிறது.

*  மீன்களில் நீரானது வாய் வழியாக உடலுக்குள் சென்று நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் செவுளுக்குள் பரவுகிறது.

*  சிதைவடையும் கழிவு - தோல்

*  சிதைவடையாக் கழிவு - நெகிழி

*  இராணுவ கழிவு - நிலத்தில் நிரப்புதல்

*  திரவ கழிவு - ஆழ்கிணறு பாய்ச்சுதல்

*  மருத்துவ கழிவு - எரித்து சாம்பலாக்குதல்

*  பொட்டாசியம் அயோடைடு - மேகத்தில் தூவுதல்

*  கருப்புத் தங்கம் - பெட்ரோல்

*  நெகிழி நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்டினால் சிதைவடையாது. எனவே இது மட்காத கழிவு ஆகும்.

*  மரக்கட்டை நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்டினால் சிதைவடையும் எனவே இது மட்கும் கழிவு ஆகும்.

*  கதிர்வீச்சு கழிவுகளை எரித்தல் மூலமும், நிலத்தில் நிரப்புதல் மூலமும் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

*  நிலக்கரியை எரிக்கும்போது வெளிவரும் பசுமையக வாயு வெப்பநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

*  பசுமையக வாயுவிற்கு உதாரணம் - கார்பன்டை ஆக்சைடு

*  பசுமையாக வாயு வெளிவருவதால் காலநிலை மாறுபாட்டிற்கும், புவி வெப்பமாதலுக்கும் காரணமாகிறது.

*  ஆற்றல் உணவு மூலம் ஒரு உயிரியிலிருந்து அடுத்தடுத்த உயிரிகளுக்கு கடத்தப்படுதல் உணவுச் சங்கிலி எனப்படும்.

*  உயிரி பிளாஸ்டிக் - மக்காச் சோளம் உருளைக்கிழங்கு மற்றும் தாவரப் பொருள்களிலிருந்து தயார்க்கும் பிளாஸ்டிக் பொருள்கள்.

*  படிம எரிப்பொருள் - நிலக்கரி

*  பயோ டீசல் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது - தாவர எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு

*  பயோ ஆல்கஹால் என்பது - உயிரி எரி சாராயம்

*  நச்சுத்தன்மையற்ற பாதுகாப்பான ஒரு எரிப்பொருள் - ஹைட்ரஜன்

*  மீத்தேன் வாயுவிலிருந்து உரங்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது.

*  திட,திரவ வாயு நிலையில் உள்ள ஹைட்ரோ கார்பன் - பெட்ரோலியம்

*  நீரினால் உண்டாகும் நோய் - டைபாய்டு, காலரா, சீதபேதி

*  படிந்த மற்றும் மிதக்கும் பொருட்களை எந்த சுத்திகரிப்பு முறையில் நீக்கலாம் - முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு

*  திரும்ப பெற இயலாத வளம் - கரி, பெட்ரோலியம், இயற்கை வாயு

*  சதுப்பு நிலங்களில் மீத்தேன் வாயு காணப்படுகிறது.

*  யுரேனியத்திலிருந்து அணுக்கரு ஆற்றல் தயாரிக்கப்படுகிறது.

*  டெங்கு காய்ச்சல், சிக்கன் குனியா நோய்கள் கொசுக்களின் மூலம் பரவுகின்றன.

*  ஆற்றல் சேமிக்க உதவும் சாதனங்கள் - ஒளிரும் பல்புகள், சூரிய நீர் சூடேற்றி, மின்னணு மின் அட்டை

*  இயற்கை வளங்கள் புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள்.

*  வைட்டமின்கள் - ஆற்றலை அளிக்கிறது. வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்குப்படுத்துகிறது.

*  நொதிகள் - ஆல்கஹால் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.

*  கரிம அமிலங்கள் - வினிகர் உற்பத்தி செய்ய அசிட்டிக் அமிலம் பயன்படுகிறது.

*  மூலச்செல்கள் வகைகள்: 1. கருவின் மூலச்செல்கள் 2. முதிர்ந்த அல்லது உடல்மூலச்செல்கள்

*  ஸ்டெம் செல்கள் சிறப்படையாத செல்கள், மைட்டாசிஸ் முறையில் பிளவுற்று அதிக செல்களை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டது.

*  மூலச்செல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்யும் தன்மை கொண்டது. எ.கா: இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யும் பீட்டா செல்கள்.

*  மூலச்செல்கள் - ஆய்வகத்தில் உடலுக்கு வெளியே செயற்கை முறையில் கரு உருவாக்கப்பட்டு அக்ருவில் இருந்து பெறுதல்.

*  உடல்மூலச்செல் - மனிதன் மற்றும் உயர்விலங்குகளி ல் இணைப்புத் திசு, தசைச்திசு, எலும்புமஞ்சை போன்ற வேறுபாடு அடைந்த செல்களில் உள்ள வேறுபாடு அடையாத செல்களை பிரித்து பெருகச் செய்து கிடைப்பது.

*  அக்டோபர் 15 கைகழுவும் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment