TRB PG 2013 தேர்வு வேதியியல் வினா விடைகள் | TRB Tamil Nadu PG Assistant Exam CHEMISTRY Answer Key 2013 Paper Key

 21.07.2013 அன்று நடந்த முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான (TRB PG) தேர்வு நடந்தது. அதற்கான வேதியியல் உத்தேச பதில்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

TRB PG Assistant Answer Key 2013 | Tamil Nadu Assistant Exam Answer Key 2013 | TRB Tamil Exam Answer Key 2013 | TRB Assistant Subject Wise Answer Key | TRB PG Assistant English Paper Answer Key 2013 | TRB PG Assistant Mathematics Exam Answer Key 2013 | Tamil Nadu Physical Director Grade 1 Exam Answer Key 2013 | TRB Chemistry Exam Answer Key 2013| TRB PG Botany Answer Key | TRB PG Assistant Zoology Paper Answer Key 2013 | TRB History Paper Answer Key 2013 | Tamil Nadu Post Graduation Assistant Answer Key 2013 | TRB PG Assistant Commerce Paper Answer Key 2013 | TRB Assistant Economics Answer Key 2013

PG TRB – 2013 KEY
SUBJECT : CHEMISTRY SERIES : A

1.The nitration products of quinoline are
Ans: A. 8-nitroquinoline and 5-nitroquinoline
2.The Ozonolysis product of zingiberine are
Ans: B. acetone, laevulic acid and succinic acid
3. Cholesterol contains a double bond and an OH group at which position
Ans: B. C – 5 and C - 3
4. The radiation density of Black Body radiation calculated by planck is
Ans: C.
5.A ball is moving with a velocity of 3000 cm s-1 .----------------- uncertainty in velocity?
Ans: All the answers are wrong
6. The learning of a particular task facilitates subsequent learning of another task
Ans: C. positive transfer of learning
7. Theory of hierarchial of human needs is proposed by
Ans: D. Abraham Maslow
8. which is not defence mechanisms
Ans: D. conflict
9.Which of the following is not a biological factor of personality
Ans: B. intelligence
10. The formula used to arrive IQ
Ans: A. MA/C.A X100
11. In one of the Maxwell”s relations ----
Ans: C.
12. Which of the following are the substitutes for pressure and concentration to explain----
Ans:D. fugacity and activity
13. Ionic strength of 0.2m Bacl2
Ans: C . 0.6
14. The root mean square velocity of H2 -------------
Ans: A. 1840 ms-1
15. Which of the following equation is obtained by the replacement------
Ans: B. Sackur Tetrode equation
16. Conflict between two negative goals is
Ans: A. Avoidance - avoidance
17. The Goal of Educational Innovation is
Ans: A. Positive change in learning
18. Which Ashram presents “Ideal of Human Unity”
Ans: C. Sri Aurobindo ashram
19. Who first advocated that “Women are equal to men” in Education
Ans: A. Vivekanandar
20. The preamble of the Indian constitution describes one of the principles as---
Ans: A. Equality
21. Birch reduction of pyridine gives
Ans: B. 1, 4- dihydropyridine
22. Which is the product formed in the following reaction
Ans: D.
23. Ea of a reaction is Zero k is equal to -----
Ans: C ( must be A not Ao )
24. For the set of reactions --------------
Ans: A. d[c]/dt
25. Bronsted equation is
Ans: A. Ka=GaKaα
26 . What minimum tube voltage would be required to excite the K and L series of ---------
Ans: D. 112. and 17.2
27. Which of the following solvents have maximum eluting power ?
Ans: A. water
28. The potential corresponding to half the current in the polarogram is--------
Ans: B. half wave potential
29. In the nuclear reaction -------------
Ans: C -1e0
30. The emission of gamma rays results
Ans: A. decrease in energy of the nucleus.
31. Which of the following is aromatic
Ans: C. cyclopentadienyl anion
32. Which of the following undergo electrophilic substitution more readily
Ans: doubt
33. Mono nitration of aniline in strong acids give:
Ans: A. m-nitroaniline
34. The mechanism of the reaction, Chlorobenzene + NaNH2 -------------------
Ans: C. elimination addition reaction
35. Which of the following product is formed in the reaction
Ans: A or B (both are same)
36. The phase diagram for a one component system is shown----
Ans: D. 0, 2, and 1
37. Mixture of water and two salts like amm sulfate and amm chloride is ---------------
Ans: A. Three component system
38. Among the following detectors which is not the common detector for HPLC
Ans. C. Photoionisation
39. DTA and TGa techniques are useful for
Ans: A. decomposition and oxidation
40. The term fractional crystallinity is related with
Ans: C ΔHf sample and ΔHf crystal
41. which one of the following nuclear reaction produces stellar energy-------------
Ans: B. 4 1H1 ---
42. Carbon -14 decays with emission of --------
Ans: B β particle
43. Which of the following radioisotope used in agriculture
Ans: D 32P
44. The organometalllic compound is used in OXO process
Ans: A [HCo(CO)4]
45. Wilkinson ‘s catalyst used in ------------
Ans: C Hydrogenation of alkenes
46. Which of the following pair used to prepare Ziegler Natta catalyst
Ans: A. Et3Al +TiCl4
47. Which noe of the following statements on ferrocene is incorrect---------------
Ans: C obtained when C5H5 and reduced iron heated at 300 C
48. If half life period is 100 years average life is nearly
Ans: D 144 years
49. For H3PO3 21P NMR spectrum shows
Ans: C. Doublet
50. Which among the following microstates are possible for Cr 3+ ion
Ans: B. 120
51. Aryl halides are less reactive towards SN reactions as compared to alkyl halides due to
Ans: B. resonance stabilisation
52. In the given reaction, ‘X’ is
Ans: A.
53. Dehydrobromination is in the order for the following compounds
Ans: A. (III)>(II)>(I)
54. Cope reaction is used in the preparation of
Ans: A. alkene
55. Which is the major product in the following reaction
Ans: C
56. The electrons which contribute to isomer shift in Mossbauer spectra---
Ans: A. s- electron
57. The molecule which is IR inactive but Raman active
Ans: B. N2
58. The increase in rotational energy shows absorption spectrum in
Ans: D. microwave region
59. The frequency of UV radiation is greater than
Ans: C and D (all are ie., IR, microwave and visible region have lesser frequency)
60. Which of the following ldiatomic molecules will not give a rotational spectrum
Ans: B. N2
61. Which among the following alkynes will give aldehyde on hydroboration-----
Ans: D. all the three
62. Which of the following reagent when treated with alkene gives a diol
Ans: A. OsO4
63. When an alkene reacts with peracid the product is
Ans: C. epoxide
64. The most probable product in the following reaction is
Ans: C.
65. Fisher indole systhesis involves the reaction between
Ans: C. phynyl hydrazine and pyruvic acid
66. When excess of sodium is burnt in chlorine we get------------
Ans: B. yellow NaCl
67. which one of the following is not p-type non stoichiometric semiconductors.
Ans: D. Cds
68. Ruby laser is obtained when some aluminium ions of Al2O3
Ans: A. Cr3+
69. Ferromagnetism of metals is lost at------------
Ans: B. Curie temperature
70. Which one of the following effects is shown by super conductors
Ans: A. Meissner
71. What is the wave length of electron wave determined by Davisson and Germer exp.---
Ans: C. 1.65 Ao
72. How many degenerate energy state present in E= 9h2/8mL2
Ans: D. 3
73. Which one is quantum mechanical operator to x component of Kinetic energy—
Ans: A.
74. What is the angular momentum value if l= 1 and m= -1
Ans: A
75. Which one is Hamiltonian operator for a helium atom by perturbation method
Ans: C.
76. Role of the Teacher in child centred education
Ans: D. all of these
77. Joyful learning is based on the principles of Pedagogy which are entirely based on
Ans: D. both (A) and(B)
78. Who is the founder of the community school viewing the publication of village college----
Ans: B. Henry Morris
79. The sainik Schools are a system of schools in India conceived in 1961
Ans: D. V.K Krishna Menon
80. Which Institute is the procucer of Educational Television programme for young-------
Ans: A. Central Institute of Educational Technology, New Delhi
81. Which one of the following is a complex cation
Ans: B. Hexammine chromium (III) nitrate
82. The Structure of ----------
Ans: C. Octahedral
83. The correct sequence of groups in assigning R S configuration
Ans: C. NH2, COOH, CH3, H
84. The configuration of the chiral centres of the given compound is--------------------
Ans: B. 2S, 3S
85. Which one of the following is an Z isomer
Ans: A
86. The committee that suggested a system of multipurpose education at the secondary stage
Ans: B. Tarachand committee
87. By the constitutional amendment of --------- Education was placed in concurrent list
Ans: C. 1976
88. No. child below the age of 14 years shall be employed to work is mentioned---
Ans: A 23. ( actually the article 24 is correct)
89.NCERT in its publication documents on social moral and spiritual values--------
Ans: B. 84
90. Manpower planning is highly influenced by the pattern of -------
Ans: D. Migration
91. -----------developed his theory of identical elements to explain transfer of learning—
Ans: D. Thorndike
92. -------- involves higher order cognition in the interpretation of sensory information---
Ans: B. Perception
93. I problem solving ability improves with age
II This improves in terms of both speed and accuracy
Ans: D. I and II are correct
94. Trial and error theory was given by--------
Ans. B. Edward. L Thorndike
95. Ebbinghaus experiment is related to
Ans: B curve of forgetting
96. which of the following is not asymmetric compound
Ans: A H3C CH=C=C(CH3)2
97. Conformation of decalins are-----
Ans: C. cis and Trans decalins
98. Which of the following conformation of cyclohexane is the most stable
Ans: A. chair form
99. In the given reaction product A is
Ans: A
100. Which of the following compounds will be least reactive to SN1 rexn.
Ans: doubt
101. Choose the symmetry operations for NH3
Ans: B E, 2C3 , 3σv
102. What is the selection rule for rotational Raman spectroscopy?
Ans: C. + 2
103. Choose the delocalization energy for trans 1 3 butadiene using Huckel MO theory
Ans: A . 0.472β
104. Third law of thermodynamics implies that
Ans: B.
105. The chemical potential of ith component of a mixture is
Ans: A
106. The General order of solubility of halides in liquid ammonia
Ans: A. I- > Br- > F-
107. Ammoniam chloride in liquid ammonia will act as
Ans: A. Acid
108. Bond order in CO is :
Ans: D. 3
109. According to band theory of bonding conduction occurs in very good conductors –
Ans: B. Valence band and conduction band overlap
110. Which one of the following defect increases the dielectric constant of the material—
Ans: A. Frenkel
111. The general assembly of the UNO proclaimed 1974 as the ----
Ans: C. World population year
112. Learner controlled instruction (LCI) was developed by. ------
Ans: A Robert mager
113. In the 19th century the research by ----proclaims that in Bengal state of the 5 lakh---
Ans: B. Rockfeller.
114. Book illusion is a figural illustration representing which one of the following
Ans: D. Fluctuation of attention
115. Principle of Hedonism in emotional development is a concept that concentrates
Ans: A Pleasant
116. Increase in temperature and pH changes of protein causes
Ans: D Denaturation
117. The mean ionic activity coefficient of a 0.1 m uni- univalent electrolyte in water
Ans: A. 0.755
118. The standard reduction potential for the reactions
Ans: B. -0.136V and 0.15V
119. The polarization for non polar molecule like H2, O2 , CH4
Ans: B. independent of temp.
120. Langmuir Isotherm explains
Ans: C. Adsorbtion
121. The third Indian National congress (1887) conference was held in
Ans: C. Chennai
122.Who is popularly known as Gangaikonda cholan
Ans: D. Rajendra I
123. Who won the man of the series title in 2013 ICC champion trophy cricket
Ans: C. Shikhar Dhawan
124. The article which provides special status to the state Jammu and Kashmir
Ans: C. Article 370.
125.NCTE stands for
Ans: C. National council for Teacher education
126. The MB spectra of Na2[Fe(CN)6NO] complex is doublet, because of
Ans: D. Extensive π bonding
Note: formula should be Na2[Fe(CN)5NO].
127. The complex ion with maximum CFSE
Ans: A [Co(NH3)6]3+
128. CrO4
2- ion is intensely yellow coloured since the transition is
Ans: C. Charge transfer
129. A Jahn Teller distortion of [Ti(H2o)6]3+ leads to
Ans: D remove an electronic degeneracy
130.What is the g value for methyl radical shows ESR at 3000 Gauss in a spectrometer--------
Ans: B. 2.0047
131. Who wrote The God of Small Things
Ans: A Arundhathi Roy
132. When sodium chloride is added to water the solution boils
Ans: B Above 100 C
133. NH 7 connects
Ans: D. Varanasi to Kanyakumari.
134. The youngest nominee for the Nobel prize who popularly known for women’s education
Ans: B. Malala
135. The East India Company of England got permission to trade in India during the period
Ans: B. Jahangir
136. The electron affinity of the following elements can be arragned:
Ans: A . Cl>O>C>N
137. Which of the following species has lowest ionization potential
Ans: D. O2
-
138. The polarity in H-X bond is in the following order
Ans: B. HF> HCl> HBr>HI
139. Choose the correct order of bond energies in the following series
Ans: A. C=O>O=O>C-O
140. Which of the following favours high lattice energy in ionic compounds
Ans: B. Small ion high charge
141. Vinyl type compounds usually undergo
Ans: A. Chain polymerization
142. Which of the following functional group present in epoxy resin
Ans: C. Polyether
143. At what temperature, polyvinyl chloride is prepared from acetylene and hydrochloric –
Ans: D. 150 C
144. The reaction of ammonium chloride with BCl3 at 140 C followed NaBH4 give X
Ans: 145. B3N3H6
145. The molecular formula of monomeric phosphazene is
Ans: D. PNCl2
146. Furil KOH ?
Ans: A
147. Curtius rearrangement is
Ans: A. RCON3 ------ isicyanate ------RNH2
148. α - naphthyl allyl ether 200 C ?
Ans: B. 2-allyl-1-naphthol
149. Transe – 3,4-dimthylcyclobutene Δ
Ans: D Mixture of the cis, cis and Trans, trans -2,4- hexadiene
150. Fries rearrangement is the conversion of
Ans: D. Aryl esters to o and p – hydroxyl ketones in the presence of Lewis acids

Note: TRB Key will be the final.

Note: This time both easy and tough questions are there. But compared to last year this year question is tough(But not good standard). Like last year most of the questions are from our material only. We proved once again. I hope u have satisfied with our study material. Students who attended all the classes and wrote all the tests we conducted, surely will score high. Anything above 97 mark will be safe.
Expected cut off mark for BC is 94 + 3.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment