TET தேர்வுக்கான கணிதம் வினா விடைகள்

*  ஒரு கோணம் அதன் மிகை நிரப்புக் கோணத்தைப் போல் மூன்று மடங்கு எனில் அந்த கோணத்தின் அளவு - 135 டிகிரி

*  அரை வட்டத்தில் அமையும் கோணம் - நேர்கோணம்


*  சிறிய வட்டத்துண்டில் அமையும் கோணம் - விரி கோணம்

*  பெரிய வட்டத்துண்டில் அமையும் கோணம் - குறுங்கோணம்

*  ஆறு சம சதுரங்களை முகங்களாகக் கொண்ட உருவம் - கனசதுரம்

*  ஒரு பொருளால் புறவெளியில் அடைபடும் பகுதியானது அதன் கன அளவு.

*  முதல் 10 இயல் எண்களின் சராசரி - 5.5

*  -5 முதல் 5 முடிய உள்ள முழுக்களின் கூட்டுச்சராசரி - 0

*  5 எண்களின் கூட்டுச்சராசரி 20. அவற்றிலிருந்து ஒரு எண்ணை நீக்கினால் அவற்றின் கூட்டுச்சராசரி 15 எனில் நீக்கப்பட்ட எண் - 40

*  எதிர் பக்கங்கள் இணையாக உள்ள நாற்கரம் - சாய்சதுரம்

*  π-ன் தோராய மதிப்பினைக் கொடுத்தவர் - பிரம்ம புத்திரா

*  வடிவியலின் அடிப்படைக் கருத்து - புள்ளி

*  சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி பரப்பளவு காண இயலாதவை - கூம்பு

*  ஒரு தளத்தில் அமைக்க இயலாத வடிவியல் உருவங்கள் - ஐங்கோணம்

*  முக்கோணத்தின் வகைகள் - 6

*  பல கோணத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களின் நீளங்களும் சமமாக இருப்பின் வில் என்கிறோம்.

*  நீளம், அகலம், உயரம் போன்றவை இல்லாத ஒன்று கணிதத்தில் வட்டம் ஆகும்.

*  வடிவியலின் தந்தை - ரிண்ட் பாப்பிதரஸ்

*  அரைக்கோணத்தின் புறப்பரப்பு - 3πr2

*  360 டிகிரி என்பது 2 π  ரேடியன்கள்.

*  1000 கி.கி என்பது - 1 டன்

*  தொகுதியானது பகுதியை விடப் பெரிய எண்ணாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருப்பின் அந்த பின்னங்கள் தகா பின்னங்கள் எனப்படும்.

*  ஒன்றை விடக் குறைவான பின்னம் - தகு பின்னம்

*  3/5 என்பது எவ்வகைப் பின்னம் - தகு பின்னம்

*  4/7-ன் சமான பின்னம் - 16/28

*  இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பின்னங்கள் ஒரே மதிப்பைப் பெற்றிருந்தால் அவற்றை சமான பின்னம் என்பர். 

*  0.50 என்பது ஒரு தகு பின்னம் பின்னம்.

*  பின்வருவனவற்றுள் இரட்டைப் பகா எண் எது?

1, 2, 8, 10  -  2

*  வகு எண் 15, ஈவு 4 மற்றும் மீதி 2 எனில் வகுபடும் எண் - 62

*  4325-ன் விரிவுக் குறியீடு - 4000+300+20+5

*  எண்களை சிறிய எண்ணிலிருந்து பெரிய எண்ணிற்கு வரிசைப்படுத்துவது - ஏறுவரிசை

*  சிறிய முள் 6 மணியிலிருந்து 7 மணிக்கு வர பெரிய முள் எத்தனை முறை சுற்ற வேண்டும் - 60

*  4, 6, 9, 2 ஆகிய இலக்கங்களைக் கொண்டு அமைக்கப்படும் மிகப்பெரிய எண் - 9642

*  எண் பட்டைகளைக் கொண்ட பெருக்கல் அளவுக்கோல்நேப்பியர்  என்பவரால் கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டது.

*  வகுத்தல் என்பது பெருக்கல் செயலின் எதிர்ச் செயல்.

*  மெட்ரிக் அளவைகளின் தந்தை - காப்ரியல் மெளடன்

*  திட்டம் சாரா அளவைக்கு எடுத்துக்காட்டு - தப்படி

*  1 செ.மீ கனசதுரத்தின் கன அளவைக் குறிக்க கன செ.மீ என்ற அலகு பயன்படுகிறது.

*  1 பாகை என்பது - 60 கலைகள்

*  1 மில்லினியம் என்பது - 1000 ஆண்டுகள்

*  திசைவேகம், எடை, இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவை - வெக்டர் அளவைகள்

*  10.25 பி.ப எனில் ரயில்வே நேரம் - 22.25 மணி

*  கடிகாரத்தில் நிமிடமுள் 10ம் எண்ணிலிருந்து 12ம் எண்ணிற்கு செல்ல ஆகும் விநாடிகள் - 600

*  ஓர் எண்ணை மீண்டும் மீண்டும் அதே எண்ணுடன் கூட்டும் போது கிடைக்கும் கூட்டற்பலன் அந்த எண்ணின் மடங்குகள் ஆகும்.

*  ஓர் எண்ணை இரண்டு (அ) அதற்கு மேற்பட்ட எண்களாக பிரிக்க முடியுமானால் அந்த எண்களே காரணிகள் எனப்படும்.

*  ஓர் எண்ணை அனைத்து காரணிகள் அந்த எண்ணை மீதியின்றி வகுக்கும்.

*  1670 ஆம் ஆண்டு அளவியல் தசம முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

*  ஒரு நேர்க்கோட்டில் எண்கள் சம இடைவெளியில் குறிக்கப்பட்டால் அது எண்கோடு.

*  கொள்ளளவின் குறைவான அளவை மி.லி. அலகில் அளக்கிறோம்.

*  மி.மீ ஐ செ.மீ ஆக மாற்ற கொடுக்கப்பட்ட அளவை 10 வகுக்க வேண்டும்

*  அடிப்படைச் செயல்களில் கடினமான பகுதி என மாணவர்களால் உணரப்படும் செயல் - வகுத்தல்

*  ஒரு நாற்கரத்தில் ஒரு ஜோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் மட்டும் இணையாக இருப்பின் அந்த நாற்கரம் சரிவகம் எனப்படும்.

*  ஹிப்பார்கஸ் எனும் கிரேக்க வானவியல் மற்றும் கணித வல்லுநர் முதன் முதலில் முக்கோணவியல் விகித அட்டவணையை கட்டமைத்து முக்கோணவியலின் முன்னேற்றத்திற்கு வித்திட்டார்.

*  ஒரு நேர்கோடு ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இணையாகவும் மற்ற இரண்டு பக்கங்களை வெட்டுமாறும் வரையப்பட்டால் அக்கோடு அவ்விறு கோடுகளையும் சமவிகிதம் ஆகப் பிரிக்கும்.

*  Ø>90 டிகிரி என்பது - விரிகோணம்

*  ஒருவர் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு 50 கி.மீ. வேகத்தில் பயணம் செய்ய 6 மணி நேரம் ஆகிறது. அதே இடத்திற்கு 60 கி.மீ. வேகத்தில் பயணம் செய்தால் அவர் பயண நேரம் - 5

*  நாற்று நடும்பொழுது குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் நிரல், நிரை அமைப்பில் நடுகின்றனர். இங்கு அணி என்ற கணிதக் கருத்துப் பயன்படுகிறது?

*  GEOMETRY என்ற வார்த்தை கிரேக்கம் வார்த்தைகளால் உருவானது.

*  பாபிலோனியர் முக்கோணம், செவ்வகம் போன்ற வடிவங்களுக்கு பரப்புகளைக் கண்டறிய சூத்திரங்களை அறிமுகப்படுத்தினர்.

*  கிரேக்க கணித மேதை யுக்னிட் என்பவர் வடிவியலின் தந்தை ஆவார்.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment